Sosial angst behandling 2

Sosial angst behandling 2Den videre terapeutiske prosessen i sosial angst behandling blir:

1. Gradvis minske trygghetssøkende atferd 

Du med sosial angst tviholder ofte på dine trygghetsstrategier inntil du er overbevist at annen atferd er mer hensiktsmessig. Du trenger derfor å gjøre noen motsatte erfaringer i terapitimene ved hjelp av rollespill. Terapeuten vil be deg om å forsterke trygghetsstrategiene (for eksempel øve seg på det du har tenkt å si, sjekke med hukommelsen med det du har sagt) og deretter prøve deg fram uten bruk av disse strategiene. I etterkant av dette evaluerer du innhold og grad av selvfokusering, subjektivt opplevd angst og hvilke bilder og oppfatninger av deg selv du får som et resultat av disse to situasjonene. Målet her er å få deg til å se at disse strategiene har forverret angsten, skapt økt selvfokus og mer uheldig og belastende selvoppfatning.

2. Omfokusere fra seg selv til utoverfokus i sosial angst behandling

Mennesker med sosial angst må trene på å vende fokuset fra egne kroppslige symptomer til det som skjer rundt dem. Du skal legge merke til hvordan du lykkes i det offentlige rom. En øvelse her kan være å vende fokuset ut når du kjenner at det er innadvendt og privat. Du kan få i oppgave å legge merke til andres kroppsspråk, vennlige kommentarer, beskrive omgivelsene m.m.

3. Utforske miljøet gjennom atferdseksperimenter i sosial angst behandling

Eksempel på dette er eksperimenter hvor du tester ut hvilken virkning atferden har på andre. Terapeuten kan i dette tilfelle velge atferd som du selv anser som upassende i en sosial situasjon og be om respons fra omgivelsene, for eksempel knuse glass på en kafe, eller søle drikke på gulvet osv. Der den subjektive angsten varierer kan terapeuten observere i hvilken grad andres respons er korresponderende med din tilstand. En person som synes det er vanskelig å prate til en eller flere i møter, kan for eksempel begynne med å prate til en og gradvis øke antallet han prater med, for å se om graden av usikkerhet påvirker samtalene. Dette kan avkrefte antagelsen om at angsten er en relevant målestokk for din sosiale framtoning. Det er først når du forstår at den indre tilstanden er irrelevant i forhold til å bedømme din egen opptreden at du vil ha utbytte av eksperimenter for å tilegne seg nye erfaringer.

4. Mestre forventningsangst før en planlagt sosial aktivitet og tankeprosesser etter aktiviteten

Terapeuten gjennomgår fordeler og ulemper (T-konto) med de strategier som du automatisk tyr til for å takle en kommende utfordring. Målet her er å bevisstgjøre deg på at det er ulempene som er størst. Det hjelper deg til å redusere nitide forberedelser som fører deg inn i perfeksjonisme. En nyttig øvelse her er å be deg forestille seg hvordan en utenforstående ville sett situasjonen (metakognisjon).

5. Konstruere et sant selvbilde i sosial angst behandling

Mange med sosial fobi har repeterende og lite oppdaterte forestillinger om seg selv. Disse ser ut til å være knyttet til spesielle ubehagelige minner (betydningskoblinger). Når en slik tanke er at ”Ingen liker meg” kan terapeuten be deg om å legge merke til det motsatte. Du får da i oppgave å registrere vennlige smil fra andre, noe som en ellers ikke ville lagt merke til. Personlig har jeg erfart at forut for dette bør man restrukturere en slik antagelse i terapitimen med den erfaringen en allerede har, fordi en da i et atferdseksperiment vil ha lettere for å legge merke til at mennesker smiler. Selvskjemaet er da klarere til å ta inn positiv informasjon. 

Les mer

Ta kontakt med oss for prøvebehandling av sosial angst. Trykk på kontaktknappen over, eller ring 917 26 373. 


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge